• SINP International Graduate Entrepreneur Category – Hạng mục Doanh nhân tốt nghiệp quốc tế