• Tuyển 5 ứng viên đủ điều kiện RNIP để bảo đảm đạt PR Canada cho cả gia đình trong tháng 4 2024
  • RNIP Rural and Northern Immigration Pilot