• Hệ thống Nhập cảnh Nhanh của Canada: Cảnh cạnh tranh khốc liệt
  • Lời mời việc làm có thể là vé thông hành của bạn đến thường trú, nhưng hiểu luật là điều then chốt
  • Điều gì xảy ra nếu hồ sơ Express Entry của bạn hết hạn?
  • Canada mời 1.400 ứng viên tham gia rút thăm Express Entry để nâng cao trình độ tiếng Pháp
  • Kết quả rút thăm Express Entry
  • Có đáng tham gia Express Entry nếu CRS của bạn thấp không?