• Đề cử tỉnh bang: Nhập cư với tư cách là một ứng viên cấp tỉnh