• SINP International Graduate Entrepreneur Category – Hạng mục Doanh nhân tốt nghiệp quốc tế
  • SINP International Skilled Worker: Occupation In-Demand
  • SINP International Skilled Worker Tech Talent Pathway
  • Chương trình đề cử định cư Saskatchewan SINP