Chương trình đề cử định cư Saskatchewan SINP

Chương trình đề cử định cư Saskatchewan SINP

Thông tin về cách những người nhập cư tiềm năng có kỹ năng và kinh nghiệm trong các ngành nghề có nhu cầu cao ở Saskatchewan, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, thương mại hoặc kinh doanh, có thể đăng ký vào Chương trình Đề cử Người nhập cư Saskatchewan.

Leave A Comment