SINP Entrepreneur EOI Hệ thống EOI doanh nhân

SINP Entrepreneur EOI Hệ thống EOI doanh nhân

Tổng quan

Hạng mục Doanh nhân sẽ mời các ứng viên Biểu hiện sự quan tâm (EOI) từ nhóm EOI vào ngày 2 tháng 11 năm 2023.

Ứng viên không thể thay đổi kế hoạch kinh doanh của mình sau khi đăng ký và không thể thay đổi Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh sau khi được SINP phê duyệt. Bạn có thể truy cập trang sau để biết thông tin về việc bắt đầu kinh doanh ở Saskatchewan: Nhập cư và Bắt đầu kinh doanh .

EOI không phải là một đơn đăng ký; đó là sự thể hiện sự quan tâm của bạn đối với SINP. Bạn có thể thể hiện sự quan tâm của mình đến việc điều hành một doanh nghiệp và sống ở Saskatchewan bằng cách cung cấp thông tin về kinh nghiệm, tài sản của bạn và Kế hoạch thành lập doanh nghiệp (BEP).

 1. Các ứng viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sẽ được chấp nhận vào nhóm ứng viên EOI.
 2. Sau khi gửi, EOI sẽ được tính điểm và xếp hạng bằng cách sử dụng Lưới điểm .

Kết quả tuyển chọn Doanh nhân EOI ngày 2 tháng 11 năm 2023

Số lượng lời mời được phát hành 13
Điểm EOI trung bình 130
Điểm EOI cao nhất 155
Điểm EOI thấp nhất 115*

*Tất cả các ứng viên đạt 120 điểm trở lên đều được mời nộp hồ sơ. Các ứng viên đạt 115 điểm và CLB 6 trở lên được mời nộp đơn.

Xem Bảng lựa chọn nhóm EOI của Doanh nhân để biết các vòng mời trước đây.

Nộp hồ sơ bày tỏ sự quan tâm (EOI) tới SINP

Các bước để gửi EOI của bạn:

 • Bạn phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu để gửi EOI.
 • Xem lại lưới điểm
 • Hoàn thành EOI của bạn trực tuyến . Điểm của bạn sẽ được tính dựa trên thông tin bạn nhập. EOI của bạn sẽ được đưa vào một nhóm để lựa chọn. Tất cả các phần phải được hoàn thành để được gửi.
  • Trạng thái EOI của bạn phải là “Đã gửi”.
  • Nếu được chọn, EOI của bạn sẽ là một phần trong đơn đăng ký của bạn. Hãy chắc chắn rằng EOI của bạn được cập nhật tại thời điểm gửi. Nếu đơn đăng ký của bạn cung cấp thông tin sai lệch, đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối và bạn không thể đăng ký lại SINP trong hai năm.
  • Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu câu hỏi trước khi đưa ra câu trả lời. Sử dụng các biểu tượng trợ giúp hoặc xem lại trang.
  • Không có phí để gửi EOI.
  • Bạn không cần phải đính kèm bất kỳ tài liệu nào vào EOI của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ cần đính kèm tài liệu nếu được SINP mời nộp đơn điện tử.
 • EOI của bạn được xếp hạng dựa trên điểm đánh giá điểm của bạn.
  • EOI có thể tồn tại trong nhóm trong 12 tháng kể từ ngày nhận được.
  • Nếu EOI của bạn không được chọn trong thời gian này, nó sẽ bị xóa. Bạn sẽ có thể nộp đơn lại nếu muốn.
  • Nếu bạn có thể nhận được thêm điểm sau khi bắt đầu EOI, bạn có thể cập nhật EOI đang chờ xử lý của mình với thông tin hiện tại trước khi gửi.
  • Khi EOI của bạn đã được gửi, bạn không thể cập nhật nó. Nếu EOI của bạn được chọn, nó sẽ bị xóa khỏi nhóm và bạn không thể cập nhật nó nữa. Điểm dành cho độ tuổi được tính dựa trên tuổi của bạn vào ngày bạn gửi EOI.

Ứng viên EOI được xếp hạng như thế nào

Khi bạn hoàn thành hồ sơ EOI, bạn sẽ nhận được điểm dựa trên một số tiêu chí. Bạn có thể tìm thấy tiêu chí cho điểm EOI trong Lưới điểm.

Để quản lý số lượng hồ sơ, SINP sẽ chọn lọc các ứng viên EOI từ hệ thống dựa trên điểm số cũng như các yếu tố khác. Đối với những người có số điểm bằng nhau hoặc bằng nhau, có thể xem xét thêm các tiêu chí khác. Kỹ năng ngôn ngữ chính thức sẽ được chọn đầu tiên (ưu tiên khả năng ngôn ngữ cao nhất), tiếp theo là những người có quy hoạch kinh doanh thuộc ngành kinh tế trọng điểm và cuối cùng là những người hoàn thành chuyến thăm dò.

Tất cả những điều này đều đóng vai trò quan trọng trong sự thành công trong tương lai của bạn ở Saskatchewan. Mục tiêu của EOI là đảm bảo kết quả kinh tế mạnh mẽ ở Saskatchewan cho những người được mời nộp đơn.

Lựa chọn EOI và Lời mời nộp đơn

EOI được đánh giá dựa trên các tiêu chí áp dụng tại thời điểm EOI của bạn được gửi. Để đủ điều kiện nhận lời mời, EOI phải được gửi trước ngày lựa chọn và không được hết hạn. EOI được gửi vào ngày lựa chọn sẽ không đủ điều kiện cho lựa chọn đó nhưng sẽ vẫn nằm trong danh sách cho đợt rút thăm dự kiến ​​tiếp theo. Nếu EOI của bạn được chọn, nó sẽ bị xóa khỏi nhóm ứng dụng và bạn sẽ không thể cập nhật nó nữa. Lựa chọn không đảm bảo đơn đăng ký của bạn sẽ được chấp thuận.

Sau khi EOI của bạn được chọn:

 • Bạn sẽ nhận được Thư mời gửi đơn đăng ký (ISA). Bức thư sẽ bao gồm một số tập tin. Nếu đơn đăng ký của bạn không khớp với thông tin trong EOI, nó sẽ bị từ chối.
  • Nếu tình huống của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào của bạn đã thay đổi và những thay đổi đó sẽ dẫn đến mất điểm hoặc bạn không còn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu nữa thì bạn nên yêu cầu rút EOI của mình và không gửi đơn đăng ký.
 • Bạn có 20 ngày kể từ ngày nhận được thư ISA để:
  • Trả phí xử lý không hoàn lại $ 2.500,00 CAD.
  • Chọn nhà cung cấp dịch vụ đánh giá tài chính bên thứ ba được công nhận trên đơn đăng ký trực tuyến của bạn.
 • Bạn có 90 ngày kể từ ngày nhận được thư ISA để:
  • Hoàn thành và gửi đơn đăng ký trực tuyến của bạn.
  • Tải lên tất cả các tài liệu hỗ trợ. Xem xét cẩn thận danh sách kiểm tra tài liệu để có danh sách đầy đủ tất cả các tài liệu cần thiết.
 • Bạn có 180 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được thư ISA để gửi Báo cáo xác minh của bên thứ ba.
 • Nếu bạn chưa gửi thông tin hoặc phí xử lý trong thời gian nhất định, đơn đăng ký của bạn có thể bị đóng.
  • Nếu đơn đăng ký của bạn đã bị đóng và bạn vẫn muốn đăng ký SINP, bạn phải gửi EOI mới.
 • Tất cả tài liệu phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
  • Trong trường hợp tài liệu không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn phải gửi bản sao điện tử của tài liệu gốc cũng như bản sao điện tử của bản dịch và bản khai có tuyên thệ của người dịch.
 • • Nếu đơn đăng ký của bạn được chấp nhận để xử lý và thông tin bạn cung cấp có thay đổi, chẳng hạn như gia đình, tình trạng hôn nhân, quốc gia cư trú hoặc thông tin liên hệ, bạn phải thông báo cho SINP. Bạn phải cập nhật đơn đăng ký của mình ngay cả khi thị thực của bạn đã được cấp.

Tất cả thời hạn có thể được tìm thấy trên đơn đăng ký trực tuyến của bạn.

Leave A Comment