rural renewal stream

Rural Renewal Stream – Chương trình Đổi mới Nông thôn Alberta

Các cộng đồng vùng nông thôn ở Alberta có thể đăng ký để được xác định là “cộng đồng được ủy quyền” nhằm thu hút và tuyển dụng nhân công và giúp định cư những người mới đến vùng nông thôn.

Chương trình Đổi mới Nông thôn hỗ trợ thu hút và giữ chân người nhập cư mới đến các khu vực nông thôn của Alberta thông qua cách tiếp cận được dẫn dắt bởi cộng đồng, giúp đỡ các nhu cầu phát triển kinh tế địa phương và góp phần vào sự phát triển của cộng đồng. Chương trình cho phép các cộng đồng nông thôn tuyển dụng và giữ chân người nước ngoài đến sống, làm việc và định cư trong cộng đồng của họ.

Các cộng đồng phải đăng ký và được chứng nhận trước khi có thể tuyển dụng và ủng hộ ứng viên cho chương trình Đổi mới Nông thôn. Ứng viên có thư giới thiệu từ các cộng đồng được chứng nhận có thể đăng ký bằng cách sử dụng cổng thông tin của Chương trình Di trú lợi thế Alberta.

Vui lòng xem chi tiết về cách đăng ký và điều kiện đủ điều kiện để trở thành một cộng đồng được chứng nhận.

Những thay đổi gần đây

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2023, Chương trình Di trú lợi thế Alberta đã thực hiện 5 thay đổi để Alberta có thể cạnh tranh hơn trong việc thu hút và giữ chân người lao động và doanh nhân có kỹ năng và được yêu cầu, bao gồm giới thiệu Lộ trình Chăm sóc Sức khỏe dành riêng trong Đổi mới Nhanh Alberta và giảm số tiền đầu tư tối thiểu yêu cầu trong Chương trình Đổi mới Doanh nhân Nông thôn.

Vui lòng xem thêm thông tin về các cập nhật chương trình gần đây.

Nội dung Rural Renewal Stream – Chương trình Đổi mới Nông thôn

Leave A Comment